Amennyiben valamilyen oknál fogva változik a domain használó neve, vagy a személye, fontos, hogy ez a tény mielőbb átvezetésre kerüljön a nyilvántartásban, hiszen a jog szerinti felhasználó az, aki a nyilvántartásban szerepel. Időnként előfordulnak komoly viták is az át nem vezetett domain használó adatok miatt.
Az adatok frissítése a Nyilvántartónál a regisztrátoron keresztül történik.

A Nyilvántartó számára a legfontosabb szempont a domain használók biztonsága, azaz, hogy egy domain használó ne veszítse el a domain nevét, még egy rövid időre sem, hiszen ez a használónak komoly károkat tud okozni. Emiatt az átruházásnál a Nyilvántartó különös gondossággal jár el a névváltozások kapcsán.

A különböző eseteket az alábbiakban taglaljuk, kiemelve a szükséges dokumentumokat.


Domain név átruházása

Ez egy klasszikus eset, amikor egy domain használó – akár magán-, akár jogi személy – átruházza a domain használati jogát egy másik személyre, a köztük létrejött megállapodás alapján. (Jogilag tehát nem a domain adás-vételéről lehet szó, hanem a használati jognak az adás-vételéről)
Átruházáskor az átruházás kedvezményezettje lesz az új domain igénylő, illetve használó, de ehhez – ahogyan bármely domain igénylőnek – meg kell felelnie a Domainregisztrációs Szabályzat domain igénylőkre vonatkozó feltételeinek és domain igénylőként szerződést kell kötnie egy regisztrátorral a domain fenntartására. Nem feltétlenül szükséges a domain aktuális regisztrátorával szerződnie.


Mennyibe kerül egy domain átruházása?

A regiszrátornak fizetendő díj függhet attól, hogy a domain okirat alapon vagy megerősítő eljárás alapján nyilvántartott, de a díjat minden regisztrátor maga szabja meg.

2021 január 1. óta a domain fenntartási periódusa az átruházással nem változik sem az Okirat alapján nyilvántartott domain sem a Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében.


1. Az átruházás folyamata okirat alapján nyilvántartott domain esetén

Az új igénylőnek, azaz akire a domaint átruházták, igényelni kell az átruházandó domaint egy regisztrátornál. Ezt megteheti okirat alapon és megerősítő eljárás alapján is. Bármelyik módon is igényli a domaint, ha a domain az átruházáskor okirat alapján nyilvántartott, az új domain igénylő az igényléssel együtt az átruházásra jogosító dokumentumot is meg kell küldenie a regisztrátornak.


Az érintett domainnel (vagy többel) kapcsolatos felek közti teljes megállapodást – különösen, ha az egy nagyobb megállapodás része – nem szükséges és nem is ajánlott megosztani a regisztrátorral, illetve Nyilvántartóval. Az átruházó félnek érdemes egy önálló átruházó nyilatkozatot adni a kedvezményezettnek, melyben teljes felelőssége tudatában lemond a domain használati jogáról a másik fél javára.
A lemondó nyilatkozat minta itt található.


A lemondó nyilatkozatnak minimum tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • Domain név (vagy nevek),
 • Lemondó fél adatai: név, cím (lakcím vagy székhely), természetes személynél okmányazonosító szám vagy születési dátum, jogi személynél adószám,
 • Kedvezményezett fél adatai: név, cím, jogi személynél adószám, természetes személynél lehetőség szerint okmányazonosító szám vagy születési dátum,
 • Dátum.

Természetes személy átruházó esetén a nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratnak nevezett okiratba szükséges foglalni. Tudnivalók az ilyen okiratról itt.

Jogi személy átruházó esetén a lemondó nyilatkozatot a törvényes képviselőnek szükséges cégszerűen aláírni és csatolni kell az aláírási címpéldány másolatát. Amennyiben a szervezetnek nincs aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintája – ami leginkább külföldi szervezeteknél képzelhető el –, akkor a szervezet nevében eljáró személynek kell nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy ő jogosult eljárni a szervezet nevében. Egy ilyen nyilatkozat minta itt található.


A regisztrátor beküldi az igénylést és az átruházó dokumentumot a Nyilvántartásba, és amennyiben azok megfelelnek a Szabályzat követelményeinek, akkor a Nyilvántartó bejegyzi az új domain használót.


Amennyiben az új használó megerősítő eljárással igényelte a domaint, akkor a Nyilvántartó lefolytatja vele a megerősítő eljárást.2. Domain átruházása megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében

Az új igénylőnek meg igényelni kell az átruházandó domaint egy regisztrátornál, ugyanúgy, mint egy új domain esetében.


Ezt megteheti okirat alapon és megerősítő eljárás alapján is. A későbbi, esetleges jogviták könnyebb és gyorsabb rendezése érdekében az új igénylőnek megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén is érdemes a regisztrátornak az 1. pontban említett, átruházásra vonatkozó nyilatkozatot is megküldenie. Ez segíthet egy esetleges későbbi jogvita gyors lezárásában.


A regisztrátor beküldi az igénylést, illetve az átruházó nyilatkozatot – ha van – a Nyilvántartásba. Amennyiben az igénylés megfelel a Szabályzat feltételeinek, akkor a Nyilvántartó az eredeti használóval lefolytatja a megerősítő eljárást, melynek során a használó jóváhagyhatja, de akár el is utasíthatja az átruházást.


Amennyiben az új használó megerősítő eljárással igényelte a domaint, akkor a Nyilvántartó az új használóval is lefolytatja a megerősítő eljárást.


Amennyiben egy átruházási folyamat során az átruházó megerősítő eljárással engedélyezi az átruházást, úgy azt követően 30 napig az adott domain újabb átruházása nem kezdeményezhető. Ez azért van így, hogy ha egy domainnel visszaélést követnek el, akkor a használója ne tudjon gyors lánc-átruházásokkal „eltűnni”.Lehetséges vitás helyzetek megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain átruházása kapcsán
 1. Amennyiben az eredeti használó sem jóvá nem hagyja, sem el nem utasítja az átruházást, és az új igénylő megküldte az átruházó nyilatkozatot, úgy 14 napon belül a domain delegálása az új igénylő számára megtörténik.

 2. Amennyiben az átruházást az eredeti használó elutasítja, úgy az új igénylő csak akkor tudja megszerezni a domaint, ha a Regisztrációs Döntnökhöz vagy a bírósághoz fordul. A megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén lényeges biztonsági elem, hogy a domain használó (az, aki a faktorok felett rendelkezik) ezen faktorok segítségével meg tud akadályozni egy esetleg nem kívánt átruházást (magyarán a domain ellopását) pl. hamis okiratokkal.

 3. Előfordulhat, hogy egy megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében az átruházás után (azaz miután a megerősítő eljárás keretében az átruházást jóváhagyták) a korábbi domain-használó észleli, hogy az átruházás az ő akaratán kívül történt meg, azaz valaki visszaélt valamely faktorával.

  Ebben az esetben 30 napon belül van lehetősége egy regisztrátorhoz panaszt benyújtani, és visszakövetelni a domain-használati jogosultságát. A panaszban jeleznie kell, hogy az átruházás az erre irányuló akarata hiányában, valamely faktorával visszaélve történt. Panaszát bármelyik regisztrátor befogadhatja, de a domain regisztrátorának kötelessége azt befogadni. Amennyiben az átruházás regisztrátor váltással együtt történt, úgy a panaszt a domain előző regisztrátora is köteles befogadni.

  Az eljáró regisztrátornak fel kell szólítania az új domain használót, hogy 5 munkanapon belül küldje meg az átruházó okiratot. Amennyiben az új domain-használó a felhívás ellenére az átruházó okiratot nem küldi a panaszt kezelő regisztrátornak, a Nyilvántartó az átruházás előtti eredeti állapotot helyreállítja és a domainre 30 napos határidővel átruházási tilalmat jegyez be.

  A korábbi domain-használó az átruházó okiratnak a regisztrátor részére történő megküldése napjától számított 30 napon belül, míg az új domain-használó az eredeti állapot helyreállításának napjától számított 30 napon belül kérheti az alternatív vitarendezési eljárás megindítását a Tanácsadó Testületnél. Az alternatív vitarendezési eljárás időtartamának idejére a domainra bejegyzett átruházási korlátozás meghosszabbodik.

Jogutódlás, öröklés


Felsoroljuk a különböző lehetséges eseteket, közös bennük, hogy:

 • a változást a regisztrátornak kell bejelenteni
 • okirat alapján nyilvántartott domain esetén (minden 2020.07.01 előtt regisztrált domain ilyen) a változást alátámasztó dokumentumot (lásd lent), valamint új Igénylőlapot  kell megküldeni (átalakulás esetén ez utóbbi nem szükséges) a regisztrátornak, ezután a nyilvántartásban átvezetésre kerül a változás.
 • megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén a változást a regisztrátor rögzíti a nyilvántartásban, ami után a Nyilvántartó elindítja domain-használó felé a megfelelő megerősítő eljárást.


1. Jogutódlás esetek jogi személy domain használó esetén

A leggyakoribb esetek:

 • Átalakulás (pl. cégforma változás), vagyis amikor egy cégből egyetlen cég lesz – ez egy egyszerű adat módosítás, melyet célszerű mielőbb bejelenteni a regisztrátornál.
 • Beolvadás, vagy egyesülés, amikor több cégből lesz egyetlen cég keletkezik – ebben az esetben az új cégnek új domain fenntartási szerződést szükséges kötni egy regisztrátorral (akár a jelenlegivel, akár másikkal).
 • Kiválás, amikor egy cégnek több jogutóda keletkezik – ebben az esetben a domain név használat tekintetében jogutód cégnek szükséges új domain fenntartási szerződést kötni egy regisztrátorral. Okirat alapján nyilvántartott domain esetén szükséges a regisztrátornak eljuttatni egy olyan cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben a cég hivatalos képviselője a cég nevében nyilatkozik, hogy a domain használati jog tekintetében ő a jogutód.
 • Egyéni vállalkozó saját magának, mint magánszemélynek adja át a domain használat jogot – a Nyilvántartó ezt is jogutódlásként kezeli, és ez is egy egyszerű adat módosítás, melyet célszerű mielőbb bejelenteni a regisztrátornál. A váltás után az egyéni vállalkozó már nem tudja a vállalkozásában a domain használat költségeit elszámolni, ugyanakkor a domain keresőben (whois) nem fognak megjelenni az adatai.


2. Természetes személyek esetén a jogutódlás jellemző esetei

 • Természetes személy saját magának, mint egyéni vállalkozónak adja át a domain használat jogot – a Nyilvántartó ezt is jogutódlásként kezeli, és ez is egy egyszerű adat módosítás, melyet célszerű mielőbb bejelenteni a regisztrátornál. A váltás után az egyéni vállalkozó a vállalkozásában el fogja tudja számolni a domain használat költségeit, ugyanakkor a domain keresőben (.hu whois) meg fognak jelenni egyes adatai.
 • Öröklés – ebben az esetben a domain használati jog örökösének új domain fenntartási szerződést szükséges kötni egy regisztrátorral.
  Okirat alapján nyilvántartott domain esetén szükséges a regisztrátornak meg kell küldeni az öröklést igazoló dokumentumok másolatát. Hagyatéki végzés hiányában az elhalálozást igazoló okiratra van szükség, valamint egy olyan nyilatkozatra, melyben az örökös – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan – nyilatkozik, hogy – a többi örökössel megállapodott és ő a domain használati jog örököse. A Nyilvántartó egyetlen domain használót tart nyilván.

Megszűnt, jogerősen törölt domain-használó

Olykor előfordul, hogy egy cég, vagy más jogi személy (pl. egyesület, alapítvány) jogutód nélkül megszűnik és törlik a cég- vagy más, rá vonatkozó nyilvántartásból, de az általa bejegyzett .hu domain nevek maradnak az ő nevén a hivatalos domain nyilvántartásban, mert a tényleges használó nem gondoskodott arról, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok pontosak legyenek. Ez több módon is előfordulhat. Többek közt lehet, hogy a domaint a tényleges domain-használó megbízásából ugyan, de valaki más (pl. egy web fejlesztő) a saját nevére regisztrálta. Az is előfordulhat, hogy a domain-használó, még megszűnése előtt átruházta a domain-t valaki másra, aki nem kérte az adatok átírását. Az is megtörténhet, hogy a nyilvántartásban szereplő domain-használó tulajdonosának érdekkörébe tartozó más vállalkozás használja a domaint, anélkül, hogy azt szabályosan átruházták volna.


Azért nagyon fontos, hogy a hivatalosan bejegyzett domain-használó neve és egyéb adatai a valóságnak feleljenek meg, mert a domain felett valójában a bejegyzett domain-használó rendelkezhet. Különösen fontos, hogy egy jogutód nélkül megszűnt, a nyilvántartásból törölt jogi személy domainjének a helyzete mielőbb rendeződjék.

A Domainregisztrációs Szabályzat 4.3 pontja szerint a Nyilvántartó, amint tudomására jut egy ilyen eset, köteles a domain regisztrátorát értesíteni. A Regisztrátornak 30 nap áll rendelkezésére a helyzet tisztázására, mely idő alatt akár a 6.3.3 pontban leírt eljárás is lefolytatható (részletek lentebb). Amennyiben a helyzet rendezése sikertelen, úgy a regisztrátor köteles a szerződés megszűnésének tényét a Nyilvántartásban rögzíteni. (Amennyiben a regisztrátor a 30. nap végéig nem rögzíti a Nyilvántartásban a szerződés megszűnésének tényét, úgy azt a Nyilvántartó teszi meg.) Ennek hatására jogvesztő határidők lépnek életbe az adatok rendbetételére, melyek túllépése esetén a domain végső sorban törlődik, így újra bárki által bejegyezhetővé válik.


Ha valaki netán egy ilyen domaint használ, aminek a nyilvántartás szerinti használója jogutód nélkül megszűnt és törölték a nyilvántartásból, akkor a Domainregisztrációs Szabályzat szerint két eljárásra van lehetősége:

 1. Amennyiben a nyilvántartásban szereplő domain-használó jogerős törlése óta folyamatosan ő használja a domaint, és a fenntartási díjat is ő fizette meg, akkor a regisztrátora segítségével egy megfelelő nyilatkozattal a saját nevére tudja íratni a domaint.
 2. Amennyiben azt tudja bizonyítani, hogy a domain igénylésére eredetileg az ő megbízása alapján, illetve kizárólag az ő érdekében vagy használatára került sor, akkor a szükséges dokumentumokkal megkeresheti bármelyik regisztrátort, és segítségével a saját nevére tudja írtani a domaint.

Az itt leírt lehetőségek 2022. január 31-ig fognak élni. Ezután az időpont után, amennyiben a Nyilvántartó tudomására jut az, hogy egy domain-használó jogutód nélkül megszűnt és a nyilvántartásból törölték, akkor törli a nevén szereplő domain(eke)t és bárki igényelheti az(oka)t.

Egy kicsit részletesebben:1. Amennyiben a cégnyilvántartásban szereplő domain-használó jogerős törlése óta folyamatosan Ön használja a domaint, és a fenntartási díjat is Ön fizette meg, akkor a teendő a következő:

Önnek egy olyan nyilatkozatot szükséges tennie, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy:
a) nincs tudomása arról, hogy a nyilvántartásban szereplő domain-használó, a törlését megelőzően, a domaint bárkire átruházta volna, és
b) a nyilvántartásban szereplő domain-használó jogerős törlése óta folyamatosan Ön használja a domaint, és a fenntartási díjat is Ön fizette meg.


A nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell megtennie, és a regisztrátorához kell eredeti példányban eljuttatnia.

Ez már nem az Ön dolga, de tudnia kell, hogy a Regisztrátornak is nyilatkoznia kell a Nyilvántartó felé, hogy nincs tudomása arról, hogy a nyilvántartásban szereplő domain-használó, a törlését megelőzően, a domaint bárkire átruházta volna, és igazolnia kell, hogy a nyilvántartásban szereplő domain-használó jogerős törlése óta a fenntartási díjat Ön fizette meg.


Talán bonyolultnak hangzik, de a konkrét teendő az az, hogy az Önre érvényes nyilatkozat mintát letölti, kitölti ki az adataival, hitelesíti a lent megadott módszerek egyikével, és eljuttatja a regisztrátorának. A regisztrátor azután eljár a Nyilvántartó felé.

Ha esetleg nem tudja, hogy ki az Ön regisztrátora, a címoldalon található nagy keresőben a “részletes keresés” gombot megnyomva megtalálja.2. Amennyiben Ön tudja azt bizonyítani, hogy a domain igénylésére eredetileg az Ön megbízása alapján, illetve kizárólag az Ön érdekében vagy használatára került sor, akkor a teendők a következők:

Ez az eset olyankor szokott előfordulni, amikor a domaint úgy jegyezték be, hogy megbíztak egy céget (pl. a web fejlesztőt), hogy kezelje ő maga a domaint. Az „egyszerűség” kedvéért a megbízott a saját nevére jegyeztette be a domaint, és a fenntartását is ő fizette meg. Lehet, hogy a tényleges használó erről nem is tudott, ő a domain fenntartási díjat a weboldal fenntartási díjjal együtt fizette meg a megbízott cégnek.


Ilyen esetben elő kell keresni azokat a dokumentumokat, melyekben a domain név regisztrációs és fenntartási szolgáltatást – bármilyen formában – megrendelték az adott cégtől (pl. megrendelés, szerződés, ezzel kapcsolatos számlák, levelezés stb.) A dokumentumok elektronikus másolatát el kell juttatni egy regisztrátorhoz. Alapesetben a saját regisztrátorát célszerű megkeresnie, de nem kizárt más regisztrátoron keresztül kezdeményezni az eljárást. A regisztrátor eljár a Nyilvántartó felé.


Ha esetleg nem tudja, hogy ki az Ön regisztrátora, a címoldalon található nagy keresőben könnyen megtalálhatja, a regisztrátorok teljes listája pedig itt található.


A második eljárás drágább mint az első, mert a Nyilvántartónak ellenőriznie kell a beérkezett bizonyítékok hihetőségét. A folyamat lezárultával a domain átkerülhet a tényleges használó nevére.Mi történik, ha a tényleges domain használó regisztrátorától értesül arról, hogy az általa használt domain név hivatalosan bejegyzett domain használója jogutód nélkül megszűnt és törölték a nyilvántartásból?


A Szabályzat szerint, amennyiben a Nyilvántartó észleli, hogy valamely domain-használó jogutód nélkül jogerősen törlésre került, erről a domain Regisztrátorát értesíti. A Regisztrátornak 30 nap áll rendelkezésére a helyzet tisztázására. A rendbetétel a fent ismertetett 1. vagy 2. pontok (azaz a Domainregisztrációs Szabályzat 6.3.3) 1. vagy 2. alpontjai) szerint lehetséges.


Amennyiben a helyzet rendezése sikertelen, úgy a Regisztrátor köteles a szerződés megszűnésének tényét a Nyilvántartásban rögzíteni. Ha ezt nem teszi, akkor ezt a Nyilvántartónak kell megtenni.


Attól a naptól kezdve, hogy a regisztrátor vagy Nyilvántartó a hivatalos domain használó megszűnésének tényét bejegyezte a nyilvántartásba még 45 napig műszakilag működni fog a domain. Ez alatt a 45 nap alatt a tényleges domain használó továbbra is a fenti 1. vagy 2. pontok valamelyike szerint rendezheti a domain név használati jogának kérdését, miközben a domain még mindig működőképes.


Amennyiben ez idő alatt nem történik meg a rendezés, a 45 nap leteltével a Nyilvántartó visszavonja a delegálást és a domain műszaki működőképessége megszűnik, de ekkor újabb, ezúttal 60 nap áll a tényleges használó rendelkezésre, hogy a használati jog kérdését a fent leírt módok valamelyikével tisztázza. A 60 nap leteltével a domain delegálása törlődik és a domain bárki által igényelhetővé válik.

Névváltozás

A névváltozás, azaz, amikor akár természetes, akár jogi személy megváltoztatja a nevét, egy adat módosítás, melyet célszerű mielőbb bejelenteni a regisztrátornál.

Okirat alapján nyilvántartott domain esetén a névváltozáshoz egy igénylőlapot szükséges kitölteni és megküldeni a regisztrátornak. A regisztrátor ezután a Nyilvántartásban módosítja a nevet.

Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén a regisztrátorok többféle módon is elfogadhatják a névváltozás bejelentését, ez regisztrátor függő. A névváltozást a regisztrátor bejegyzi a Nyilvántartásba, ami után a Nyilvántartó lefolytatja a domain-használóval a megerősítő eljárást.


Kapcsolódó cikkek: