Amennyiben egy domain már delegálásra került, akkor az ellen panaszt tenni a Alternatív Vitarendező Fórum (AVF) keretében működő Regisztrációs Döntnöknél lehet. Ez az eljárás sokkal gyorsabb, mint a bírósági, de ez természetesen nem zárja ki azt, hogy valaki bírósághoz forduljon akár a Regisztrációs döntnöki eljárás helyett, akár az után.


Ki tehet panaszt egy bejegyzett (delegált) domainnel kapcsolatban?

A Regisztrációs Döntnöknél panaszt tehet az, akinek az adott névhez névhasználati joga fűződik. Ő lesz a „Kérelmező”. A Kérelmező kérheti a domainnek a domain-használótól való visszavonását, illetve a magára való átruházását is.

A Döntnökök elismert és tapasztalt szakértők a domain regisztráció, az informatika, illetve az Internetre vonatkozó jogi kérdésekben. A Regisztrációs Döntnökök listája itt található.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata itt található, ugyanakkor az eljárással kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:


Mikor dönt a Regisztrációs Döntnök egy domain név visszavonásáról?

A Domainregisztrációs Szabályzat szerint az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el amennyiben:

 • a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név,
 • VAGY: amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,

ÉS amennyiben:

 • a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne,
 • VAGY: a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.


Mibe kerül a Regisztrációs Döntnök eljárása?

Az eljárások díjai:

 • Eljárási díj egy vagy két domain név esetén:
  • Egyszemélyi döntnöki eljárásban: 100.000,- Ft +ÁFA
  • Háromtagú tanácsban történő eljárásban: 150.000,- Ft +ÁFA
 • Eljárási díj három vagy annál több domain név esetén:
  • Egyszemélyi döntnöki eljárásban: 150.000,- Ft +ÁFA
  • Háromtagú tanácsban történő eljárásban: 200.000,- Ft +ÁFA

További információ a díjakról itt található.

A Kérelmező dönti el, hogy egyszemélyes vagy háromtagú tanáccsal kéri az eljárást.

A díjat a Kérelmező fizeti, a kérelem benyújtását követően, az eljárás megkezdése előtt, átutalással a kérelem űrlapon található bankszámlaszámra történő átutalással.


A Regisztrációs Döntnök eljárásának folyamata

 • Kérelmezőnek hívja a Domainregisztrációs Szabályzat azt, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri egy adott domain delegálásának visszavonását. A Kérelmező egyidejűleg kérheti a domain részére történő átruházását is. Kérelmezettnek nevezi a Szabályzat azt a domain-használót, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását kérik.
 • A kérelem az itt található űrlapon nyújtható be. Az eljárás során a kommunikáció elektronikusan történik.
 • Ahogy az űrlapon is látható, a Kérelmezőnek meg kell adnia, hogy a szóban forgó (panaszolt) domain név használatához milyen joga fűződik, így pl.: védjegy, kereskedelmi név, cégnév, üzletjelző, szerzői jogi oltalom alatt álló név stb., valamint azt, hogy a panszolt domain név Kérelmezett által történő használata miért sérti a Kérelmező jogát vagy jogos érdekét. Meg kell adni azt a nevet, amely valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. Az űrlap segítséget nyújt a lehetséges magyarázatokat illetően. Érdemes kitérni arra is, hogy a panaszolt domain név miért azonos vagy összetéveszthető azzal a névvel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult.
 • A kérelemben azt is ki kell fejteni, hogy a Kérelmező szerint a Kérelmezettnek (azaz a domain jelenlegi használójának) miért nem fűződik joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névhez, illetve, hogy miért jogellenes illetve rosszhiszemű a Kérelmezett domain név használata. Ezzel kapcsolatban is felsorol néhány lehetőséget a AVF oldalán található kérelem űrlap.
 • Célszerű a kérelemhez elektronikus formában bizonyítékokat csatolni, pl. védjegy jogosultságot igazoló okiratot. Az eljáráshoz érdemes hozzáértő jogász segítségét kérni.
 • A panaszról az AVF értesíti a Nyilvántartót, amelyik felfüggeszti az érintett domain név törlésének és átruházásának lehetőségét a vitarendezési eljárás, illetve az esetleges azt követő bírósági eljárás befejezéséig.
 • A Regisztrációs Döntnök 8 napon belül értesíti a Kérelmezőt és a Kérelmezettet is az eljárás megindításáról. A Döntnök a Kérelmezettnek (aki ellen a panasz érkezett) küldött értesítéseit a Nyilvántartásban rögzített adatoknak megfelelően címezi és azokat az adminisztratív kapcsolattartónak is megküldi. A Kérelmezettnek 30 napja van érdemben reagálni a panaszra, azaz védekezést benyújtani. Ha a Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért, a Kérelmezett kérheti, hogy a döntést háromtagú tanácsban hozzák meg, de ebben az esetben a díjkülönbözetet neki kell kifizetnie.
 • A védekezést a Döntnök megküldi a Kérelmezőnek, aki 8 napon belül válaszolhat erre.
 • Ezek után 8 munkanapon belül kerül(nek) kijelölésre a Döntnök(ök), ami után 30 napon belül születik meg a döntés. A döntés lehet vagy a kérelem elutasítása, vagy a domain visszavonása a Kérelmezettől. Utóbbi esetben a domain átruházható a Kérelmezőre, amennyiben ezt kérte és eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatban a domain igénylőkre vonatkozó általános feltételeknek. Ha a Kérelmező ezeknek a feltételeknek nem tesz eleget, a Nyilvántartó a döntés végrehajtása során a domain nevet a Kérelmezettől visszavonja, és arra a visszavonástól számított 60 napig csak a Kérelmező nyújthat be domain delegálás iránti igényt. A 60 nap türelmi idő elteltével a domain név bárki számára igényelhetővé válik.
 • A Nyilvántartó a Regisztrációs Döntnök döntését a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain használója (Kérelmezett) a 30 napos határidő alatt igazolja, hogy a domain általa történő további használata végett bírósági keresetet nyújtott be, a döntés végrehajtását a Nyilvántartó felfüggeszti.
 • A Regisztrációs Döntnök eljárása során:
  • Az eljárást a Regisztrációs Döntnök megszünteti, ha a kérelmet a Kérelmező visszavonja, illetve ha a felek közösen bejelentik, hogy megállapodtak és kérik az eljárás megszüntetését.
  • Az eljárást a Regisztrációs Döntnök megszünteti akkor is ha bírósági, vagy más vitarendező eljárás végrehajtható döntést hozott az adott domaint érintő ügyben.
  • Amennyiben a Regisztrációs Döntnök tudomására jut, hogy bírósági, vagy más vitarendező eljárás van folyamatban, akkor a saját eljárását szüneteltetheti annak az eljárásnak a végéig.


Mind a Kérelmező, mind a Kérelmezett további segítséget talál érveinek alátámasztásához a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatában.


A Döntnökök listája

Dombi Gábor
Szociológus, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum főtitkára, az ISZT TT titkára

Dr. Bozzay Gyöngyi
Ügyvéd, távközlési jogász

dr. Jambrik Gergely
Ügyvéd, az ISZT TT tagja

Dr. Jóri András
jogász, az adatvédelmi jog elismert szakértője

Dr. Mayer Erika
Ügyvéd, Internet jogi szakértő, akkreditált mediátor

Dr. Révész Ilona
Ügyvéd, választottbíró

Dr. Soós Andrea
Ügyvéd, az ISZT TT tagja

Dr. Szamosi Katalin
Ügyvéd, a WIPO keretében működtetett UDRP alternatív vitarendezési eljárás döntnöke, védjegyjogász

Dr. Verebics János
Jogász, egyetemi adjunktus. Az Internet jog elismert szakértője, az ISZT TT elnöke

Dr. Pintz György
Szabadalmi ügyvivő, az ISZT TT tagja


A Regisztrációs Döntnök korábbi határozatai itt találhatók.


Kapcsolódó cikkek